Arbejdsgiveren, de ansatte og eventuelle arbejdsledere, skal samarbejde om virksomhedens arbejdsmiljø i en såkaldt arbejdsmiljøorganisation (AMO). 

Arbejdsmiljøorganisationen er således omdrejningspunktet for den daglige indsats, og medvirker i alle vigtige beslutninger om arbejdsmiljøet, og er virksomhedens centrale redskab til at udvikle et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

”§ 5. Sikkerheds- og sundhedsarbejdet i den enkelte virksomhed varetages gennem samarbejde mellem arbejdsgiveren, arbejdslederne og de øvrige ansatte.”

Arbejdsmiljøloven

I AMO mødes arbejdsgiveren med arbejdsmiljørepræsentanten. Arbejdsgiveren kan udpege en arbejdsleder, der varetager den daglige funktion i AMO sammen med arbejdsmiljørepræsentanten. Sammen skal de således støtte og hjælpe arbejdsgiveren med at løse strategiske og operationelle arbejdsmiljøproblemer.

Arbejdsmiljøorganisationen skal endvidere sørge for at de ansatte modtager oplysninger om organisationens opbygning samt hvilke områder de forskellige medlemmer af AMO dækker.

Fordeling af roller og pligter

Arbejdsgiveren

 • er formand i arbejdsmiljøorganisationen, og kan evt vælge en repræsentant
 • skal sørge for, at arbejdsforholdene sikkerheds- ogsundhedsmæssigt er fuldtforsvarlige
 • skal sørge for, at samarbejde om sikkerhed og sundhed kan finde sted, samt deltage i samarbejdet

Arbejdsmiljølovens bestemmelser om arbejdsgiverens pligter gælder også for den, som leder eller deltager i ledelsen afvirksomheden.

Arbejdslederen

 • udpeges af arbejdsgiveren. Arbejdslederne udgør sammen med arbejdsmiljørepræsentanterne medlemmerne af AMO
 • skal medvirke til, at arbejdsforholdene sikkerheds- ogsundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige inden for det arbejdsområde, som denne leder
 • skal påse, at de foranstaltninger, der træffes for at fremme sikkerhed og sundhed ,virker efter deres hensigt
 • skal sørge for at afværge fare eller give arbejdsgiver besked
 • skal deltage i samarbejdet om sikkerhed og sundhed

Arbejdsmiljørepræsentanten

 • vælges af og blandt de ansatte for 2 eller 4 år ad gangen 
 • repræsenterer de ansatte, deres viden og erfaring og skal være i kontakt med dem

Ansatte

 • skal medvirke til, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige inden for deres arbejdsområde,
 • skal medvirke til, at de foranstaltninger, der træffes for at fremme sikkerhed og sundhed, virker efter deres hensigt.
 • skaI give besked om fejl eller mangler, som kan forringe sikkerheden eller sundheden.
 • skal deltage i samarbejdet om sikkerhed og sundhed.

Arbejdsgiverens, arbejdslederens og de øvrige ansattes pligter, jf. kapitel 4 i arbejdsmiljøloven.

Hvilke opgaver har arbejdsmiljøorganisationen?

Eksempler på overordnede og strategiske opgaver:

 • Facilitere den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Dvs. at der mindst én gang om året gennemføres et møde omkring arbejdsmiljøet samt målene for det kommende år. Mødet skal kunne dokumenteres.
 • Kontrollere arbejdsmiljøarbejdet og orientere arbejdsmiljøgrupperne om det.
 • Medvirke til at sikre at der er oplæring i arbejdsopgaver og brug af hjælpemidler og maskiner.
 • Lave procedurer for oplæring af nye medarbejdere.
 • Sikre at der minimum hver 3. år gennemføres en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV) i virksomheden.
 • Rådgive arbejdsgiveren om løsning af arbejdsmiljøspørgsmål og om, hvordan arbejdsmiljø kan integreres i virksomhedens strategiske ledelse og daglige drift.
 • Udarbejde en samlet oversigt over ulykker, forgiftninger og sundhedsskader i virksomheden en gang om året.
 • Holde sig orienteret om lovgivningen på området.
 • Opstille principper for oplæring og instruktion.
 • Deltage i fastsættelse af AMO’s størrelse, og sørge for, at der bliver udarbejdet en plan over AMO’s opbygning med oplysning om medlemmer, og at de ansatte kender planen.

Eksempler på daglige og operationelle opgaver: 

 • Planlægge og deltage i aktiviteter, der skal beskytte de ansatte og forebygge risici.
 • Deltage i planlægning af arbejdsmiljøarbejdet og deltage i APV-arbejdet.
 • Kontrollere, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige, fx ved at gennemføre runderinger og checkliste kontrol.
 • Kontrollere, at der gives effektiv oplæring og instruktion.
 • At påvirke til en adfærd, der fremmer egen og andres sikkerhed og sundhed.
 • At være kontaktled mellem de ansatte og arbejdsmiljøudvalget.
 • At forelægge arbejdsmiljøproblemer for arbejdsmiljøudvalget, som arbejdsmiljøgruppen ikke kan løse, eller som er generelle for virksomheden.
 • Sikre struktureret registrering af nærved-ulykker.

De daglige opgaver udføres af arbejdsmiljøgrupperne i virksomheder med 35 eller flere ansatte. På virksomheder med 10-34 ansatte varetager arbejdsmiljøorganisationen både de daglige og de overordnede opgaver. 

Hvordan skal arbejdsmiljøorganisationen opbygges?

I alle virksomheder skal arbejdsgiveren, de ansatte og arbejdsledere samarbejde om at forbedre arbejdsmiljøet. Har virksomheden ti eller flere ansatte, skal samarbejdet foregå i en arbejdsmiljøorganisation. Antallet af medlemmer (og arbejdsmiljøgrupper for virksomheder med over 35 ansatte) i AMO skal fastsættes ud fra et nærhedsprincip, som betyder, at der til enhver tid skal være det nødvendige antal medlemmer og grupper. Det vil sige nok til, at AMO kan udføre sine opgaver tilfredsstillende i den pågældende virksomhed.

I virksomheder med 1-9 ansatte er der ikke pligt til at oprette arbejdsmiljøorganisation. Dog skal arbejdsgiveren sørge for, at samarbejdet om sikkerhed og sundhed sker ved direkte kontakt og dialog mellem arbejdsgiveren, arbejdsledere og de øvrige ansatte. Arbejdsgiver skal sikre, at de ansatte får alle relevante oplysninger vedrørende arbejdsmiljøet, og at de ansatte bliver hørt, når der indføres ny teknologi. Blandt andet skal alle ansatte have indsigt i sundheds- og sikkerhedsmæssige konsekvenser ved valg af nyt udstyr, værnemidler, tekniske hjælpemidler og lignende.

Er der færre end ti ansatte i virksomheden, skal det være muligt for alle ansatte løbende at komme med forslag til arbejdsmiljøet. Én gang årligt skal der desuden afholdes en arbejdsmiljødrøftelse.

I virksomheder med 10 eller flere ansatte skal der etableres en egentlig arbejdsmiljøorganisation, der består af en eller flere arbejdsledere og en eller flere valgte arbejdsmiljørepræsentanter. 

Arbejdsmiljøorganisationen skal som minimum bestå af: 

 1. en arbejdsmiljørepræsentant (der er valgt af medarbejderne)
 2. en arbejdsleder (der er udpeget af arbejdsgiveren)

Der skal være mindst lige så mange arbejdsmiljørepræsentanter, som arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen. Den udpegede arbejdsleder og den valgte arbejdsmiljørepræsentant skal inden for 3 måneder have gennemgået den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse af tre dages varighed. Funktionen som arbejdsleder skal varetages af en person, der leder det arbejde, der udføres på den pågældende afdeling, mens arbejdsmiljørepræsentanten skal vælges blandt ansatte uden ledelsesansvar og repræsenterer de ansatte, deres viden og erfaring.

I virksomheder med 35 eller flere ansatte skal der etableres en arbejdsmiljøorganisation som er i mindst to niveauer med arbejdsmiljøudvalg og arbejdsmiljøgrupper. 

Arbejdsmiljøudvalget varetager de overordnede opgaver med at planlægge, lede og koordinere virksomhedens samarbejde om arbejdsmiljø. Et arbejdsmiljøudvalg består af arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra virksomhedens arbejdsmiljøgrupper. Formandskabet varetages af arbejdsgiveren eller en repræsentant for denne. Formanden skal kunne handle på arbejdsgiverens vegne i spørgsmål om arbejdsmiljø så der sikres beslutningsdygtighed.

Arbejdsmiljøgrupperne varetager de daglige, operationelle opgaver, og består af en valgt arbejdsmiljørepræsentant og en udpeget arbejdsleder.

Eksempler på arbejdsmiljøorganisationer i virksomheder med 35 ansatte eller derover

Sådan kan arbejdsmiljøorganisationen se ud i en mellemstor virksomhed med et arbejdsmiljøudvalg og tre arbejdsmiljøgrupper.
Sådan kan arbejdsmiljøorganisationen se ud i en større virksomhed. Her er der arbejdsmiljøudvalg i to niveauer og fem arbejdsmiljøgrupper.
 1 – 9 ansatte10 – 34 ansatte35 og flere ansatte
Arbejdsmiljøorganisation (AMO)NejJa, i et niveauJa, i to niveauer
Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelseJaJaJa
Supplerende arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceplanJaJaJa
Årlig arbejdsmiljødrøftelseJaJaJa
Arbejdspladsvurdering (APV)JaJaJa
Overordnede arbejdsmiljøopgaverJaJa, ArbejdsmiljøorganisationenJa, Arbejdsmiljøudvalget
Daglige arbejdsmiljøopgaverJaJa, ArbejdsmiljøorganisationenJa, Arbejdsmiljøgruppen

Skal arbejdsmiljøorganisationen på kursus?

Ja, der er en obligatorisk (kort) uddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere (der er medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen), og for koordinatorer af arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbranchen. Arbejdsgivere og virksomhedsledere, fx en administrerende direktør, har ikke pligt til at gennemføre arbejdsmiljøuddannelsen, selvom de varetager rollen som lederrepræsentant i arbejdsmiljøorganisationen.

Arbejdsmiljøuddannelserne er korte forløb, der skal styrke det forebyggende arbejde og gøre arbejdsmiljøorganisationens arbejde mere effektivt. Arbejdsmiljøuddannelsen skal være gennemført senest tre måneder efter at arbejdsmiljørepræsentanten er valgt/ arbejdslederen udpeget.

Foruden den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse, skal arbejdsgiveren tilbyde supplerende arbejdsmiljøuddannelse til medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen. De arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen, der har gennemført den obligatoriske uddannelse på tre dage, skal have tilbud om, og har ret til, supplerende uddannelse svarende til to dage i det første funktions år (det første år de er valgt/udpeget).

Uddannelsen skal være tilbudt, og kunne være påbegyndt, inden for de første ni måneder efter den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse er afsluttet. De to dage skal kunne være gennemført inden for de første 12 måneder af funktionsperioden, også i tilfælde af, at de to dage er opdelt på enkelte dage. Hver af de efterfølgende funktionsår skal alle medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen tilbydes 1½ dags supplerende uddannelse. 

Den supplerende uddannelse skal give viden og kompetencer, som er relevante for virksomhedens behov i forhold til de arbejdsmiljøopgaver, der skal udføres. Der kan fx tages udgangspunkt i de særlige fokusområder, der er vedtaget på den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Det er arbejdsgiveren, der sikrer, at arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen bliver tilmeldt uddannelsen. Tilmeldingen må kun ske til godkendteudbydere af uddannelsen. Der findes en liste over godkendte kursusudbydere af den obligatoriske uddannelse på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Gælder der særlige regler for bygge- og anlæg?

Ja, der gælder særlige regler for bygge- og anlægsarbejde. Her skal der være en arbejdsmiljøorganisation, når fem eller flere ansatte arbejder for samme arbejdsgiver på udearbejdsstedet (f.eks. byggepladsen) og arbejdet foregår i en periode på mindst 14 dage.Læs mere om reglerne for bygge- og anlæg hos Arbejdstilsynet.