OM OSHURE

Forretningsbetingelser

Disse betingelser er gyldige fra 5. juni 2023 og erstatter alle tidligere versioner

Definitioner

Applikation: Arbejdsmiljøsystemet OSHURE og valgte tillægsmoduler.

Anonymisering: Anonymisering af personoplysninger i Applikationen.

Brugsdata: En type data der genereres ved brug af Applikationen. Omfatter blandt andet teknisk information og trafikinformation (operativsystem, browsertype, sprog, IP-adresse og lignende) og aggregeret Applikations- eller brugergenereret data (varighed af session, antal logins fra admin og ansatte, antal sager, antal undersøgelser, antal kemikalier, antal møder oprettet og lignende).

Dataansvarlig: Det organ der afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger.

Databehandler: Det organ der behandler Personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige.

Applikationsdata: Data der tilhører kunden, og som bearbejdes i Applikationen såsom undersøgelsesstatistik, indberetninger fra medarbejder, mødereferater, lister over kemiske stoffer og risikovurderinger.

1. Accept af abonnementsvilkår
Nærværende abonnementsvilkår (herefter “Vilkår”) tiltrædes ved bestillingen af abonnementet eller ved på anden måde at tilkendegive accept heraf. Abonnementet gælder mellem OSHURE ApS (CVR-nummer 3024 4672), Gothersgade 11A, 1123 København K (herefter “OSHURE”) og kunden (herefter “Kunden”).

Vores abonnementer og ydelser tilbydes udelukkende til erhvervskunder.

2. Anvendelsesområde
Forretningsbetingelserne er gældende for enhver løsning, som kunden abonnerer på hos OSHURE. Enhver afvigelse fra betingelserne skal være skriftlig accepteret af OSHURE for at være gyldige. Løsninger som kunden har valgt at teste i en prøveperiode, er også underlagt de generelle forretningsbetingelser.

3. Abonnementets varighed og fakturering
Abonnementet træder i kraft ved bestilling og tegnes for et kvartal eller et år af gangen med ophør som beskrevet nedenfor.

Første faktureringsperiode løber fra bestillingsdatoen til udgangen abonnementsperioden. Herefter faktureres forud.

4. Abonnementets omfang og anvendelse
Abonnementet giver brugsret til applikationen.

Anvendelse af abonnementet gælder for den juridiske enhed, der har oprettet abonnementet. Abonnementet må ikke benyttes af eller til databehandling for andre.

5. Betalingsbetingelser og fakturering
Første faktureringsperiode løber fra bestillingsdatoen til udgangen af indeværende kalenderkvartal eller 12 månedsperiode. Herefter faktureres forud for den valgte periode. 

Fremtidige fakturaer modtager du på dagen for starten på næste periode med 14 dages betalingsfrist. Dvs vi altid fakturerer den første dag i måneden med forfald 14 dage efter.

Betales abonnementet ikke rettidigt, sendes første påmindelse uden gebyr 7 dage efter fakturaens forfaldsdato. Betales abonnementet fortsat ikke, sendes rykker med gebyr på 100 kr.

Såfremt rykkeren ikke betales, overgår sagen til inkasso med deraf følgende yderligere omkostninger.

Kunden accepterer, at fakturaer og rykkere sendes pr. e-mail til den af Kunden opgivne e-mail-adresse eller EAN.

6. Abonnementets ophør
Kunden kan ved at sende en e-mail til info@oshure.com gyldigt opsige abonnementet til udgangen af en faktureringsperiode plus 14 dage. Dvs. hvis en kunde ønsker at stoppe abonnementet, kan man meddele det per mail senest 14 dage efter modtagelse af kvartals- eller årsfakturaen.

Aftalen kan ikke opsiges for en allerede tegnet abonnementsperiode. Opsiges abonnementet ikke, betragtes det som forlænget med en yderligere periode.

Benytter Kunden Applikationen i strid med aftalen, herunder Vilkårene, eller på anden måde, som må anses som retsstridig, er OSHURE berettiget til at ophæve aftalen uden varsel.

7. Kundens data
Kunden er dataansvarlig for så vidt angår eventuelle personoplysninger Kunden uploader og behandler i Applikationen. Kunden ejer og frit kan disponere over egne data i Applikationen og har fri adgang til at eksportere alle kartoteker, data mv. via Applikationens eksportfunktion inden abonnementets ophør.

Med mindre andet er aftalt slettes kundens data 90 dage efter abonnementets ophør og OSHURE har ingen pligt til at opbevare data efter dette tidspunkt.

De informationer Kunden indtaster og opsamler i Applikationen eller på anden vis deler med OSHURE behandles fortroligt og bliver ikke videregivet til tredjemand, medmindre vi bliver pålagt at gøre det af en myndighed eller domstol, eller hvis vi skønner det er rimeligt i forbindelse med myndighedskrav, Kundens konkurs eller lignende.

Data i Applikationen kan dog bruges i statistisk øjemed samt til levering af visse funktioner, naturligvis uden at det kan identificeres, hvorfra oplysningerne kommer.

OSHUREs privatlivspolitik er tillige gældende for Kundens brug af Applikationen og Websites.

Kunderne tiltræder samtidig databehandleraftale med OSHURE. Aftalen kan endvidere tilgås og gøres virksomhedsspecifik på kundens kontoside.

 

8. Driftsstabilitet
OSHURE tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for OSHUREs kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på modemudstyr, ADSL-forbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende.

OSHURE tilstræber i alle tilfælde at genskabe normal drift hurtigst muligt.

9. Forebyggende vedligeholdelse
For at yde den bedst mulige service er det nødvendigt periodisk at udbygge/udskifte teknisk udstyr og at foretage softwareopdateringer mv.

I den forbindelse kan det være nødvendigt midlertidigt at afbryde adgangen til Applikationen. Sådanne afbrydelser vil fortrinsvis blive placeret i tidsrummet kl. 21.00-06.00. Skulle det blive nødvendigt at afbryde adgangen til Applikationen uden for det anførte tidsrum, vil dette blive varslet forinden.

OSHURE er uden ansvar for afbrydelser i tidsrummet kl. 21.00-06.00. Uden for dette tidsrum, er OSHURE uden ansvar for afbrydelser, forudsat de er varslet forinden.

10. Ændringer
OSHURE Aps er berettiget til løbende at foretage opdateringer og forbedringer af Applikationen.

11. Priser
De til enhver tid gældende priser fremgår af oshure.com. Priserne er angivet eksklusiv moms og i danske kroner. Vi forbeholder os retten til at ændre sammensætning, indhold og priser på produkter og abonnementer med varsel på e-mail eller ved opslag på vores websites.

12. Rettigheder
Applikationen er ophavsretligt beskyttet og tilhører fuldt og helt OSHURE. Individuelt udarbejdet programmel tilhører ligeledes OSHURE, medmindre andet skriftligt er aftalt.

13. OSHUREs ansvar
OSHURE er med de begrænsninger, der fremgår nedenfor, ansvarlig efter dansk rets almindelige regler for tab.

OSHURE kan ikke holdes ansvarlig for tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed.

OSHURE er ikke ansvarlig for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab, og ansvaret er beløbsmæssigt begrænset til Kundens betaling i 12 måneder før det ansvarspådragende forholds indtræden, dog i alle tilfælde maks. kr. 10.000.

14. Tavshedspligt og datasikkerhed
OSHURE behandler alene Kundens data efter dennes instruks og således ikke til egne, uvedkommende formål.

OSHURE har tavshedspligt om alle informationer, OSHURE måtte komme i besiddelse af om Kunden, og er ikke berettiget til at videregive sådanne informationer til tredjemand, medmindre dette sker efter accept fra Kunden. For så vidt angår OSHURE’s behandling af personoplysninger henvises til Privacy Policy.

OSHURE har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger i Applikationen hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

15. Tvister
Enhver tvist, der udspringer af aftalen, skal anlægges ved Byretten i København som første instans og behandles efter dansk ret.