Kemi og værnemidler

Helhedsorienteret og instruktiv kemisk APV

Opret egen kemidatabase, upload sikkerhedsdatablade, lav en risikovurdering af de enkelte stoffer, og gør det hele tilgængeligt for medarbejderne via printede plancher eller app.

Lav risikovurdering

Prøv selv gratis i 30 dage, eller lad os vise dig hvor nemt sikkerheden kan hæves og lovkravene til kemisk APV overholdes. Du kan få adgang med det samme, eller finde en dato der passer i kalenderen.

Instruktiv kemisk APV

Der er siden 1. juli 2019 fra myndighedernes side øget fokus på oplæring og instruktion, fordi det i mange situationer er den manglende instruktion af medarbejderen, der kan medføre problemer eller skade.

Egen kemidatabase

Komplet værktøj til at registrere alle kemiske produkter i virksomheden med leverandøroplysninger, datablade mm

Risikovurdering

Udfør nem, struktureret risikovurdering af den potentielle påvirkning af at bruge kemikalierne.

Sikkerhedsdatablade

Upload egne sikkerhedsdatablade (eller få automatisk opdatering til seneste version), og publisér via app eller print.

Instruktion

Giv nemt løbende instruktion til de ansatte med udprint af kemiark og/eller publicering på medfølgende medarbejderapp.

Valider kemisk instruktion

Check og dokumentér at instruktionen er forstået, og følges korrekt,  med vores indbyggede værktøj til kemisk APV undersøgelse.

Medarbejder app

Via app’en har medarbejderne altid sikkerhedsdatablade, og fx førstehjælp og PPE instruktioner med sig, uanset hvor de befinder sig.

Handlingsplaner

Indbygget system til håndtering af handlingsplaner, så I nemt kan arbejde struktureret med fx substitution, oplæring og instruktion.

Sikkerhedsrundering

Opsæt nemt faste runderinger og checklister så I kan sikre (og dokumentere) at det fx løbende checkes at personlige værnemidler bruges korrekt.

Nem central kemikaliehåndtering

Ofte stillede spørgsmål

Kan jeg finde de seneste sikkerhedsdatablade (SDS) hos jer?

Ja, vi tilbyder en service hvor der kan søges i over 17 millioner opdaterede sikkerhedsdatablade (SDS). Der kommer konstant nye produkter og opdateringer til. 

Når du bruger denne service, er alle dine SDS’er automatisk opdateret til seneste version, og du modtager en email notifikation hvis der sker ændringer.

Er det muligt at lave risikovurdering på systemet?

Ja, der findes pt to forskellige muligheder; en nem tjekliste-version og en manuel version som er mere til eksperter.

I tjekliste-version stilles der spørgsmål som: 

 • Har medarbejderne har modtaget mundtlige og skriftlige instrukser og optræder på en ansvarlig måde?
 • Udsættes så få medarbejdere som muligt for kemikaliet?
 • Er foreskrevne værnemidler er implementeret, og anvendes korrekt og konsekvent af medarbejderne?
 • Kemiske mængder begrænses så meget som muligt for at øge sikkerheden for arbejdstagere og miljøet?
 • Førstehjælp er let tilgængelig i nærheden?

 

APV eller arbejdspladsbrugsanvisninger?

En del af den kemiske arbejdsmiljøvurdering (APV) har erstattet de tidligere anvendte arbejdspladsbrugsanvisninger. Dette betyder, at man ikke længere skal udarbejde separate arbejdspladsbrugsanvisninger, når man arbejder med kemiske stoffer. I stedet fokuseres der nu blandt andet på oplæring og instruktion i de “nye” kemiske APV’er. 

En kemisk APV skal nu indeholde følgende syv punkter:

 1. Information om stoffernes og materialernes farlige egenskaber
 2. Vurdering af eksponeringsgrad, -type og -varighed
 3. Beskrivelse af omstændighederne ved arbejdet med de farlige stoffer og materialer, herunder mængden
 4. Effekten af de forebyggende foranstaltninger, der er truffet eller som skal træffes
 5. Erfaringer fra arbejdsmedicinske undersøgelser
 6. Overholdelse af Arbejdstilsynets grænseværdier
 7. Leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed

Læs mere i Arbejdstilsynets vejledning om arbejde med stoffer og materialer

Hvordan kan man identificere farlige kemikalier?

Farlige kemikalier er stoffer og materialer, der kan udgøre en risiko for sikkerheden og sundheden for dem, der kommer i kontakt med dem. Dette inkluderer kemikalier, der er klassificeret og mærket som farlige efter CLP-forordningen. Det omfatter også stoffer og materialer, der opfylder kriterierne for klassificering som farlige, men ikke behøver at blive klassificeret.

Farlige stoffer og materialer kan også være dem, der har en grænseværdi i bekendtgørelsen om grænseværdier, eller hvis de indeholder en vis procentdel af et stof med en grænseværdi. Derudover omfatter det stoffer og materialer, der er omfattet af kræftbekendtgørelsen og bekendtgørelsen om asbest.

Farlige kemikalier kan identificeres ved at læse og forstå sikkerhedsdatabladet (SDS) for hvert kemikalie. SDS’en indeholder information om farlige egenskaber, sikkerhedsforanstaltninger og førstehjælpstiltag i tilfælde af eksponering.

Se mere på Arbejdstilsynets hjemmeside

Hvad er kemisk APV?

En kemisk APV er en vigtig del af arbejdet med at forebygge arbejdsmiljøproblemer. Det er en risikovurdering af potentiel fare forbundet med brugen af kemiske stoffer og materialer på arbejdspladsen. Den kemiske APV er en integreret del af den generelle APV og dermed en del af den systematiske tilgang til arbejdsmiljøet.

Ifølge dansk lovgivning er det påkrævet at udarbejde en kemisk APV i virksomheder, hvor medarbejdere kan blive eksponeret for farlige kemikalier. Arbejdstilsynets hjemmeside forklarer det på følgende måde:

“Når der er ansatte, der arbejder med eller kan blive udsat for farlige stoffer og materialer, skal der foretages en vurdering af, om den farlige kemi, herunder arbejdsprocesser, udgør en risiko for de ansattes sikkerhed og sundhed. Dette kaldes en kemisk risikovurdering.”

Læs mere om hvordan du nemt laver en kemisk APV

Hvilke forholdsregler bør man tage, når man håndterer kemikalier?

Nogle generelle forholdsregler ved håndtering af kemikalier inkluderer at bære passende personligt beskyttelsesudstyr (PPE), arbejde i godt ventilerede områder, undgå indtagelse eller indånding af kemikalier og at følge producentens anvisninger.

Hvad er kemikaliehåndtering og hvorfor er det vigtigt?

Kemikaliehåndtering er processen med at håndtere, opbevare og anvende kemikalier på en sikker måde. Det er vigtigt for at beskytte arbejdstagernes sundhed og mindske risikoen for miljøskader.

Hvad er et sikkerhedsdatablad (SDS)?

Et sikkerhedsdatablad er et dokument, der indeholder information om farlige kemikalier, herunder sikkerhedsforanstaltninger, førstehjælpsinstruktioner, opbevaring og håndtering samt andre relevante oplysninger. Det er vigtigt at læse og forstå SDS’en for ethvert kemikalie, der anvendes på arbejdspladsen.

Er der særlige krav til opbevaring af kemikalier?

Ja, der er særlige krav til opbevaring af kemikalier afhængigt af deres farlige egenskaber. Generelt skal kemikalier opbevares i egnede beholdere, adskilt fra inkompatible stoffer og på et sted, der er egnet til at forhindre lækager eller spild.

Skal medarbejderne bruge personligt beskyttelsesudstyr (PPE)?

Ja, det anbefales altid at bruge passende personligt beskyttelsesudstyr (PPE) ved håndtering af kemikalier. Dette kan omfatte handsker, beskyttelsesbriller, åndedrætsværn og tøj, der beskytter mod kemikalieeksponering.

Hvad er kræftfremkaldene stoffer?

Kræftfremkaldende stoffer udgør en sundhedsrisiko for kræft, både gennem direkte kontakt og særlige arbejdsgange. Kræftbekendtgørelsen indeholder en liste over alle kræftrisikable stoffer. Nogle stoffer udgør ikke i sig selv en risiko, men kan blive farlige ved bearbejdning, som f.eks. granit, tegl og beton, der kan danne kræftrisikabelt kvartsstøv.

Støvende arbejde generelt bør anses som farligt og kan føre til både astma, allergi og alvorlige lungesygdomme som stenlunger. Derfor er det vigtigt at implementere udsugning i arbejdsprocesser, der skaber støv.

Hvornår er et sikkerhedsdatablad lovpligtigt?

Ifølge den danske arbejdsmiljølovgivning har din leverandør ansvar for at levere sikkerhedsdatabladet enten i papirform eller elektronisk, hvis det pågældende stof eller blanding opfylder visse kriterier. Disse kriterier omfatter følgende:

 • Stoffet eller blandingen er klassificeret med faremærker, der angiver risiko for skade på menneskers sundhed eller sikkerhed.
 • Stoffet eller blandingen er vedvarende, bioakkumulerende eller giftigt, hvilket betyder, at det kan ophobes og have en negativ effekt på miljøet eller helbredet.
 • Stoffet eller blandingen er opført på ECHAs godkendelsesliste, som er en liste over stoffer, der kræver tilladelse for at blive anvendt.

  Det kan dog forekomme, at leverandøren ikke inkluderer et sikkerhedsdatablad ved leverancen. I sådanne tilfælde er det dit eget ansvar som arbejdsgiver eller ansvarlig for arbejdsmiljøet at skaffe sikkerhedsdatabladet. Dette kan indebære at kontakte leverandøren og anmode om at få leveret sikkerhedsdatabladet eller at søge efter det på alternative kilder såsom relevante databaser eller producentens hjemmeside.

  Det er vigtigt at sikre, at du har adgang til relevante sikkerhedsdatablade for at kunne håndtere stoffer og blandinger på en sikker måde og beskytte medarbejdernes sundhed og sikkerhed.

Hvad er STOP princippet?

Når der er farlige stoffer og materialer på arbejdspladsen, som er blevet identificeret gennem en kemisk risikovurdering, er det arbejdspladsens ansvar at beskytte medarbejderne mod eksponering. Her kan STOP-modellen være til nytte.

STOP-princippet indebærer, at arbejdspladsen først bør overveje substitution af farlige stoffer og materialer med mindre farlige alternativer. Hvis substitution ikke er muligt, skal der implementeres tekniske foranstaltninger, såsom lukkede systemer, ventilation eller afskærmning, for at mindske eksponeringsrisikoen. Yderligere kan organisatoriske foranstaltninger, såsom ændring af arbejdsprocesser, overvågning eller begrænsning af adgang til farlige områder, også bidrage til at beskytte medarbejderne. Hvis det stadig ikke er muligt at eliminere eller minimere risikoen tilstrækkeligt, bør personlige værnemidler, såsom beskyttelsesbriller, handsker eller åndedrætsværn, anvendes for at beskytte medarbejdernes helbred og sikkerhed.

Gennem anvendelsen af STOP-modellen kan arbejdspladsen systematisk identificere og implementere de nødvendige foranstaltninger for at minimere de kemiske risici på arbejdspladsen. Det er vigtigt, at medarbejdere instrueres og uddannes i brugen af de rette værnemidler og i at følge de etablerede sikkerhedsprocedurer.

Arbejdstilsynet understreger vigtigheden af at anvende STOP-modellen i arbejdsmiljøindsatsen og sikre en løbende og systematisk opfølgning for at sikre en sund og sikker arbejdsplads for alle medarbejdere.

Er der stoffer der kræver særlig uddannelse?

Nogle kemiske stoffer udgør særlig fare for medarbejderne og kræver derfor en lovpligtig uddannelse, før de kan håndteres. Dette gælder eksempelvis stoffer som epoxy, isocyanater og styren. Disse stoffer kan medføre alvorlige allergiske reaktioner, eksem ved hudkontakt, kræft eller luftvejssygdomme. De skadelige effekter af disse stoffer er velkendte inden for mange forskellige brancher, især produktionsindustrien.

Hvis din virksomhed arbejder med disse materialer, er det af allerstørste vigtighed, at du sikrer, at alle medarbejdere er uddannet tilstrækkeligt til at håndtere dem sikkert.

Læs mere hos Arbejdstilsynet

Vi hjælper dig godt i gang

Oshure har siden 2007, hjulpet tusindvis af private og offentlige virksomheder med fx digitale APV og trivselsanalyser samt omfattende arbejdsmiljøledelsessystemer til handlingsplaner, indberetninger, kemikaliehåndtering og meget andet.

Vi ønsker at vores løsninger er baseret på en kombination af tillid, troværdighed og fleksibilitet, og derfor er support og hjælp en fuldt integreret del af alle vores produkter.

PRØV OS GRATIS

Prøv os uden forpligtelser i 30 dage