Arbejdstilsynet har bekendtgjort at de ikke længere finder kravet om udarbejdelse af APB’er (Arbejdspladsbrugsanvisninger) tidssvarende. Kravet om udarbejdelse af APB ophæves således. De nye regler trådte i kraft den 1. juli 2019.

Der er i stedet kommet et øget fokus på den kemiske risikovurdering (den kemiske APV) og et øget fokus på oplæring og instruktion i brug af farlige og sundhedsskadelige kemikalier.

Alle virksomheder, der anvender kemi, er omfattet. Vurderingen skal dække al kemi, der håndteres, herunder mellemprodukter og affald, hvilket er produkter, der ikke nødvendigvis har et sikkerhedsdatablad.

Den kemiske risikovurdering skal vurdere forebyggelse og foranstaltninger, som sikrer, at personer ikke kommer til skade på kort eller lang sigt. Dette gør, at virksomheden kan vurdere hele processer og udarbejde instruktioner derudfra i stedet for kun at vurdere enkeltstoffer, som man gør i dag ved APB.

For mindre virksomheder giver de nye regler mulighed for at bruge mere simple informative plancher (tegninger/beskrivelser), som viser netop de kemiske produkter eller processer, der er i virksomheden. Plancherne sikrer en lettere instruktion af medarbejderne, men de skal underbygges af en kemisk APV (kemisk risikovurdering) og adgang til Sikkerhedsdatabladene (SDS) i fx digital form.

Normalt indgår spørgsmål om brug af farlige kemiske stoffer og materialer i den almindelige APV undersøgelse. Og denne skal således indeholde spørgsmål om:

 • Hvilke materialer er farlige, og på hvilken måde?
 • Hvordan og hvor meget udsættes medarbejderne for materialerne?
 • Hvordan bruger I materialerne, fx blanding og påføringsmetoder?
 • Hvilke forbyggende foranstaltninger, fx afspærring, udluftning, ventilation og brug af værnemidler skal i træffe?

En operativ kemisk APV

Reglerne er endnu ikke afklaret, men ud fra hvad vi ved primo maj 2019 kunne en operativ kemisk APV se sådan ud:

 1. Oplistning og risikovurdering af jeres kemiske produkter
  1. I kan med fordel tage udgangspunkt i jeres eksisterende APB’er, som så udvides med en vurdering af farlighed
  2. Produktliste og risikovurdering kan opbevares på APVKVIK systemet til overblik og løbende reference, og evt publiceres på medarbejderportalen
  3. Brug evt den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at vurdere, om I har tilstrækkelig viden i arbejdet med kemiske stoffer og materialer, og hvad I skal gøre for at indhente den viden, I eventuelt mangler.
 2. Instruktion af medarbejderne baseret på risikovurdering, indeholdende
  1. Oplysning om de farlige stoffer og materialer, der findes på arbejdspladsen, herunder navn, faremærkning, risici ved arbejde med og udsættelse for dem, relevante grænseværdier mv.
  2. Oplysning om, hvordan stoffer håndteres og opbevares sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder eventuelle anvendelsesbegrænsninger
  3. Oplysning om sikkerhedsforanstaltninger under arbejdet, herunder brug af værnemidler og disses placering på arbejdspladsen
  4. Oplysning om foranstaltninger ved udsættelse for stoffer eller materialer (herunder uheld, spild, brand mv.)
  5. Oplysning om bortskaffelse af stoffer og materialer samt værnemidler efter endt brug og øvrig håndtering af affald, herunder særligt mærket affald.
 3. Check at instruktion er forstået, fx med vores særlige kemisk APV undersøgelse
  1. Vi har lavet et særligt spørgeskema baseret på Arbejdstilsynets oplæg som du kan opgradere din APVKVIK konto med
  2. Arbejdsgiveren skal desuden løbende føre tilsyn med, at de ansatte udfører arbejdet og beskytter sig, som de er blevet instrueret i. Hvis arbejdsgiveren konstaterer problemer i den forbindelse, skal risikovurderingen revideres