EU har vedtaget et nyt direktiv om e-cigaretter og tobaksvarer. Det betyder, at der er kommet ny lovgivning for e-cigaretter med nikotin i Danmark.

De nye regler kræver, at der på arbejdspladser og steder med offentlig adgang skal udarbejdes en skriftlig politik for brugen af e-cigaretter. Virksomheder er allerede i dag forpligtet til at have en skriftlig rygepolitik, og den nye politik om e-cigaretter kan derfor indarbejdes i virksomhedens eksisterende rygepolitik.

For eksempel kan man  tilføje i rygepolitikken, at ”der gælder samme regler for rygning af e-cigaretter eller lignende som for almindelige cigaretter”. Bemærk at der ikke er krav om absolut forbud mod e-cigaretter på private arbejdspladser, men arbejdsgiveren skal i virksomhedens rygepolitik forholde sig til, om hvorvidt det er tilladt at ryge e-cigaretter og i givet fald hvor. E-cigaretter kan i princippet godt tillades indendørs, hvad almindelige cigaretter ikke kan.

Konsekvenser ved overtrædelse
En rygepolitik skal også indeholde konsekvenser af at overtræde rygepolitikken. En formulering om, at “overtrædelse af reglerne kan få konsekvenser for ansættelsesforholdet, fx i form af advarsel eller opsigelse – og i grove tilfælde bortvisning”, bør anvendes for at understrege vigtigheden af, at reglerne overholdes.

Indendørs rygeforbud
Ifølge Lov om røgfri miljøer (også kaldet rygeloven) er indendørs rygning som udgangspunkt forbudt på danske arbejdspladser. Virksomheder kan dog tillade rygning visse steder, fx i et rygerum eller i rygekabiner.

Rygeforbuddet omfatter bl.a. arbejdslokaler, møderum, lagerrum, undervisningslokaler, kantiner, indgangspartier, trappeopgange, korridorer, elevatorer og tilsvarende rum, hvor ansatte opholder sig i kortere eller længere tid.

Rygeforbuddet omfatter som udgangspunkt også firmabiler, lastbiler og andre transportmidler, hvorfra en medarbejder udfører sit arbejde.

Rygning og pauser
Er man ryger, har man ikke krav på særlige rygepauser. En virksomhed kan fx indføre et totalt rygeforbud, og medarbejderne må helt lade være med at ryge. Er der mulighed for det, kan medarbejderen eventuelt benytte de eksisterende ordinære pauser til at ryge udendørs på virksomheden – hvis det vel at mærke er tilladt. Pausen inkluderer dog også den tid, der går på at transportere sig til og fra rygeområderne.

Fakta om rygeloven:

  • Manglende overholdelse af rygeloven straffes med bøde.
  • Rygeloven gælder kun for rygning indendørs. Det er valgfrit, om virksomheder ønsker at udvide et rygeforbud til hele virksomhedens matrikelnummer.
  • Tilsynet varetages af Arbejdstilsynet, men det er politiet, der behandler anmeldelser om overtrædelse af rygereglerne.
  • Ryges der i strid med reglerne, kan arbejdsgiveren idømmes en bøde – også selvom det er den ansatte, som ikke overholder de regler, der er fastsat i virksomheden.
  • Førstegangsovertrædelser straffes som udgangspunkt med en bøde på 5.000,- kr. For anden- og tredjegangsovertrædelser sanktioneres med bøder på henholdsvis 10.000,- kr. og 20.000,- kr.